Niet goed of toch wat anders?

Retourneer je bestelling

U krijgt alle geleverde artikelen 30 dagen op zicht. Voldoet een bestelling niet aan uw verwachtingen dan halen we het gewoon weer op. Lees hier onze Algemene Voorwaarden over retournering

Manutan hanteert standaard 3 jaar garantie op haar producten. Op onze Huismerkartikelen geldt een garantietermijn van 10 jaar. Lees hier onze Algemene Voorwaarden over garantie.

Buiten de garantie vallen in ieder geval:

 1. Gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 2. het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
 3. normale slijtage;
 4. reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder begrepen;
 5. gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;
 6. gebruik in een agressieve omgeving;
 7. ieder van buitenafkomend onheil;.... etc.
 8. beschadigingen van het exterieur.
U krijgt alle geleverde artikelen 30 dagen op zicht. Voldoet een bestelling niet aan uw verwachtingen dan halen we het gewoon weer op. Lees hier onze Algemene Voorwaarden over retournering.

Een retouraanvraag indienen is heel eenvoudig:

 1. Log in op uw account.
 2. Klik links in het menu op Bestelhistorie.
 3. Klik op Retourneer een product.
 4. Selecteer het te retourneren product en vul Aantal in.
 5. Selecteer de reden waarom u het product retour wilt sturen.
 6. Selecteer de wijze van retour.
 7. Klik Retouraanvraag versturen.

U ontvangt een bevestigings e-mail waarna onze klantenservice zo snel mogelijk contact met u opneemt.

Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken door Koper c.q. na de dag waarop Koper over de zaken diende te kunnen beschikken, door Verkoper te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco's zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Kosten van (de)montage zijn voor rekening van Koper.

U dient binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te reclameren. Zie onze Algemene voorwaarden